Obchodní podmínky

Krolan > O nás > Obchodní podmínky
KROLAN s.r.o.

Obchodní podmínky

obchodní společnosti KROLAN s.r.o.
se sídlem Poděbradská 1163, Šestajovice u Prahy
IČ: 604 72 634
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 26090

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti KROLAN s.r.o., se sídlem Poděbradská 1163, Šestajovice u Prahy, 250 92, IČ: 60472634, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 26090 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícího, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a to spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „kupující“).

1.2. Kupujícím, který je spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“) je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem neupravené v kupní smlouvě nebo v obchodních podmínkách se řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanským zákoníkem a zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.3. Kupujícím, který není spotřebitelem (dále jen „podnikatel“) je každá osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem neupravené v kupní smlouvě nebo v obchodních podmínkách se řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanským zákoníkem.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek měnit či doplňovat.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva může být uzavřena některým z následujících způsobů:
2.1.1 Prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.krolan.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
2.1.2 Osobně v prodejně prodávajícího na adrese jeho sídla.

2.2. Uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu

2.2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, pokud toto nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazeny na webovém rozhraní obchodu. Prodávající je oprávněn uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případě dodání v rámci území České republiky.
2.2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
2.2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „     “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
2.2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.3. Uzavření kupní smlouvy osobně na prodejně prodávajícího

2.3.1. Objednávku ke koupi zboží od Prodávajícího je Kupující oprávněn učinit i osobně v prodejně Prodávajícího.
2.3.2. Po obdržení objednávky ze strany kupujícího, prodávající objednávku buď potvrdí, nebo odmítne, a to i bez uvedení důvodu.
2.3.3. K uzavření kupní smlouvy osobně na prodejně prodávajícího dochází okamžikem přijetí objednávky kupujícího prodávajícím, pokud nebyla tato prodávajícím odmítnuta.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
3.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího; úhrada kupní ceny probíhá v hotovosti oproti předání zboží pracovníkem prodávajícího a převzetí zboží kupujícím a předání daňového dokladu pracovníkem prodávajícího kupujícímu, a to při osobním odběru zboží v prodejně prodávajícího. Provedení tohoto způsobu úhrady kupní ceny je omezeno ustanovením § 4 zákona č. 254/2004, o omezení plateb v hotovosti, v platném znění, kde je uvedena maximální částka pro provedení platby v hotovosti.
3.1.2. bezhotovostně v provozovně prodávajícího; úhrada kupní ceny probíhá bezhotovostně platební kartou oproti předání zboží pracovníkem prodávajícího a převzetí zboží kupujícím a předání daňového dokladu pracovníkem prodávajícího kupujícímu, a to při osobním odběru zboží v prodejně prodávajícího.
3.1.3. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; Úhrada kupní ceny probíhá v hotovosti oproti předání zboží dopravcem (včetně daňového dokladu) a převzetí zboží kupujícím. Za provedení úhrady kupní ceny dobírkou je prodávající oprávněn účtovat poplatek v jím stanovené výši, s nímž vyslovuje kupující odesláním své objednávky výslovný souhlas.
3.1.4. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
č. 27-6356600207/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“); Úhrada kupní ceny probíhá bezhotovostně na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím nebo výzvy k platbě učiněné prodávajícím. Zboží je prodávajícím dodáno po provedení úhrady kupní ceny na adresu uvedenou kupujícím v objednávce resp. dle zvoleného způsobu dodání. Kupní cena je v tomto případě splatná do 5 pracovních dnů ode dne doručení zálohové faktury nebo výzvy k platbě kupujícímu. Úhradu je kupující povinen provést s uvedením variabilního, popř. i specifického, symbolu určeného prodávajícím. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3. 4. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.2.2.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. Chyba: zdroj odkazu nenalezen či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího krolan@krolan.cz.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. Prodávající dodá kupujícímu zboží jedním z následujících způsobů:

5.1.1. Osobní odběr na prodejně Krolan
Kupující je oprávněn si osobně vyzvednout zboží na prodejně společnosti Krolan. Termín možného osobního převzetí obdrží prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky od prodávajícího.
Provozní doba:  Po – Pá  –  7:00 – 16:00 hodin
Adresa: Poděbradská 1163, 250 92 Šestajovice u Prahy
5.1.2. Česká pošta
Prostřednictvím České pošty prodávající zasílá méně objemné zásilky do hmotnosti 30 kg a délky 240 cm. Výše poštovného je v nákupním košíku orientační a v případě navýšení poštovného bude prodávající kupujícího ihned kontaktovat. Číslo poštovního balíčku Vám bude zasláno prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky a sledovat svojí zásilku můžete ZDE .
5.1.3. Přeprava Toptrans EU, a.s.
Prostřednictvím společnosti Toptrans prodávající zasílá po České republice téměř všechny zakázky.
5.1.4. Přeprava Krolan
Prodávající nabízí dopravu vlastními dopravními prostředky po Praze a okolí.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Ustanovení uvedená v čl. Chyba: zdroj odkazu nenalezen. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4. Projeví-li se vada u spotřebního zboží průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny na adrese Poděbradská 1163, 250 92 Šestajovice u Prahy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. ochrana osobních údajů

7.3. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7.4. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
7.5. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
7.6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
7.7. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
7.8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7.9. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7.10. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
7.10.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
7.10.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
7.11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. další práva a povinnosti smluvních stran

8.3. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy krolan@krolan.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Doručování

9.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
10.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
10.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování a adresa provozovny (prodejny) Poděbradská 1163, Šestajovice u Prahy, PSČ: 250 92, adresa elektronické pošty krolan@krolan.cz, telefon 246 089 706-7.

V Praze dne 8.3.2018